Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za šume – zahtev za dostavu podataka od korisnika lovišta za centralnu bazu podataka!

VAŽNO: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za šume – zahtev za dostavu podataka od korisnika lovišta za centralnu bazu podataka!

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za šume, je objavila Obaveštenje svim korisnicima lovišta, sa zahtevom za dostavu podataka – izveštaja za lovnu 2011./12. i za lovnu 2012./13. godinu. Obaveštenje je potpisao Perica Grbić, direktor Uprave za šume.

Traženi podaci se moraju popuniti na obrascima u elektronskoj formi na CD, u Excell tabelama, i dostaviti Ministarstvu, Upravi za šume, najkasnije do 10.05.2013. godine, radi formiranja centralne baze podataka o lovištima, kako je i predvidjeno Zakonom o divljači i lovstvu. Dostavljeni podaci će biti korišćeni kao zvanični, a za tačnost podataka odgovaraju ovlašćena lica korisnika lovišta pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću.

Tekst obaveštenja sa zahtevom možete pogledati ako kliknete na sledeći link:

http://www.mpt.gov.rs/postavljen/60/Zahtev

Obrazac za popunjavanje u elektronskoj formi, za 2011./12. godinu:

http://www.mpt.gov.rs/postavljen/60/Obrazac2011-2012

Obrazac za popunjavanje u elektronskoj formi za 2012./13. godinu:

http://www.mpt.gov.rs/postavljen/60/Obrazac2012-2013

VAŽNO: u obrazcima se nalaze posebno rubrike-tabele za unošenje podataka o korisniku, za planska dokumenta, za brojno stanje divljači, za investicije, štete, nezakonit lov, i za hranu i medikamente, itd. Svaku rubriku-tabelu možete otvoriti klikom na odgovarajući reper pri dnu svake strane, ima ukupno 14 tabela za razne vrste podataka. Traženi podaci za tabele se nalaze u planskim dokumentima (lovna osnova i GPGL) i odgovarajućim rešenjima.